Filters

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FENOMEN MULTIMEDIA, a.s.

I. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, společností Fenomen multimedia, a.s., se sídlem Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2, IČ 25942794, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9150 (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese http://www.uspornesviceni.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže je kupující spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Jestliže je kupující podnikatel, tedy osoba jednající při objednávání zboží v rámci podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před ustanoveními Obchodních podmínek přednost. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Všechny objednávky podané prostřednictvím webového rozhraní obchodu http://www.uspornesviceni.cz/ jsou závazné a údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Objednávka učiněná kupujícím je návrhem kupní smlouvy; smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Zboží, které prodávající nabízí v obchodě http://www.uspornesviceni.cz/, je skladem. Expedice probíhá bezodkladně, zpravidla následující kalendářní den.

Všechny ceny uvedené v obchodu http://www.uspornesviceni.cz/ jsou včetně DPH a dalších poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Veškerá prezentace zboží (obrázky, vizualizace) je pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

II. Ochrana osobních údajů

Podáním závazné objednávky kupující souhlasí se shromažďováním a archivováním osobních údajů kupujícího a jeho objednávek v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Prodávající garantuje, že nebudou předány třetím osobám s výjimkou pracovníků přepravní společnosti zajišťujících přepravu zboží k zákazníkovi. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provedením registrace kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a dalších informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

III. Forma úhrady

Za zboží je možné zaplatit těmito způsoby:

- v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího, viz část IV. Přeprava a dodání zboží;
- v hotovosti na dobírku (za příplatek 45 Kč);
- bezhotovostně převodem na účet č. 2779880257/0100;  variabilní symbol = číslo obj.

IV. Přeprava a dodání zboží

Zboží je možné buď vyzvednout na adrese provozovny: Havlíčkovo nám. 253 (Čechův dům), Žďár nad Sázavou, nebo nechat zaslat kurýrní službou.

Dodání zajišťuje kurýrní služba GLS, zpravidla 2 dny po odeslání objednávky.

O dodání je kupující informován prostřednictvím emailu a SMS.

V případě objednání zboží na dobírku se účtuje kupujícímu příplatek 45 Kč.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V. Odstoupení od Kupní smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Prodávající je povinen ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Jestliže kupující zvolil při vracení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí (s výjimkou osobního odběru zdarma), vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

VI. Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

V případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (více informací na https://adr.coi.cz/). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a po své archivaci je přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Fenomen multimedia, a.s., Havlíčkovo nám. 253, 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: info@fmm.cz
Telefon: +420 605 246 731

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. listopadu 2016.